ایران آذربایجانی تورکجه سینین ادبیات اوتاغی
یاشاسین آذربایجان

قونو سلاخلانجی

سلاخلانج

باغلانتیلار

اؤزل یارپاقلار‌

← وبلاق گؤروشلری

  • گؤروشلرین هامیسی :
  • بو گون گؤروشلر :
  • دوننکی گؤروشلر :
  • بو آی گؤروشلر :
  • قاباق آی گؤرو‌شلر :
  • یازارلارین سایی :
  • یازیلارین هامیسی‌نین سایی :
  • سون گؤروش :
  • سون دیَیشمه :

لینکلر‌

حضرت قاسم (ع) نوحه‌سی (استمداد)

یێخدێ منی آتدان قوْشۇن، ایمداده تئـز گل

قـوْیمـا قـالا نعشیـم عمـو، صحـراده تئز گل

 

لئشگـــه‌ر عـمــو آلــدێ بـــۇ بــی‌یــاری آرایـــه

یوْخ بیر کسیم، چێخمێر سسیم، تئز گل هرایه

اوْلمــا ریضــا باشێــم گئچـه، نـوک-ی-جیـدایـه

آهــو کیمــی صئیـد اوْلمۇشـام، صیّاده تئـز گل

فریاده تئز گل

 

قالدێ اۆره‌کده حسره‌تیم، ائی پادشاهیم

جان اۆستییه‌م، دوشمن وۇرۇر، یوْخ دادخواهیم

سنده‌ن سوْرا کیمدیر منیم، پشت-وْ-پناهیم

قوْیما بۇ قدری یالوارێم، جللاده تئز گل

فریاده تئز گل

 

ازبس وۇرۇبلار سینه‌مه، اوْخ دسته-دسته

قان چوْخ گئدیب دۆشدۆم یئره، من زار-وْ-خسته

بۇ جان وئره‌ن وقتیمده بیر، گل باشێم اۆسته

آخر یتیمَم‌ لوطف ائله، سال یاده تئز گل

فریاده تئز گل

 

باشێم سێنێب باتێب نفس، گل ائیله چاره

وئرمه‌ز امان تا بیر زامان، قاتل بۇ زاره

دوشمن باخار اشگیم آخار، گؤزده‌ن عوذاره

یوْخدۇر آنام لوطف ائیله بۇ ناشاده تئز گل

فریاده تئز گل

 

توْپراقلار اۆسته قالمێشام، یوْخ سایه‌بانیم

قانێم آخێر جانیم چێخێر، یوْخدۇر توانیم

قوْیما آنام اوْلسۇن همیشه، نوحه‌خوانیم

قالدێ یارالێ پئیکه‌ریم، اثناده تئز گل

فریاده تئز گل

آنـام گـلئـیــدی آلــلاه

آنـام گـلئـیــدی آلــلاه

سؤزۆم بیلئیدی آلـلاه

معجر آچێب باشێندان

گؤزۆم سیلئیدی آللاه

×××

جیسمیمـی یاره آلـدێ

اوْخلار فیشاره سالـدێ

نـه آنـام وار نـه قـارداش

سؤزۆم اۆره‌کـده قالـدێ

×××

عــؤمــرۆم یئتیــر تمامــا

حسـره‌ت قـالـدێ آنـامــا

ای کاش عموم گلئیدی

آپــارئیـــدی خییــامــــه

×××

خــزان وقتـــی اوْلانــدا

گۆل غۆنچه‌ده سوْلانـدا

دییـه‌نمـه‌دیـم سؤزۆمـۆ

ننــه‌م یــوْلا ســالانــدا

حضرت قاسم (ع) استمدادی

ای خلیل-ی-حقّ ذبیحون، یێخدێلار مینایه تئـز گل

یوْخدۇ بیر کسیم غریبم، یالقـۇزام هـرایـه تئـز گـل

دؤره‌می آلێبدێ لئشگـه‌ر، قتلیمـه چکیبلـه خنجــر

ایمدی بـاشێمێ وۇرارلار، ظۆلمیله جیدایه تئز گل

 

رحم ائله عمو یتیمم، نور-ی-چشم-ی-مجتبیٰ‌یم

قالمێشام بۇ چؤلده یالقۇز، گؤزده‌ن آتما بینوایم

گؤزلریم قالێب یوْلۇندا گل غریب-ی-ابتلایم

گلمه‌سوْن اگر آنامه، ائیله‌ره‌م گیلایه تئز گل

 

دؤره‌می آلێبدێ لئشگه‌ر، باشێم اۆسته کئشمه‌کئشدیر

لب‌لریم یانێر سۇسۇزدان ورد-وْ-ذکریم العطشدیر

بوْش سۇ مشگی تک وجودیم، گۆن ائوینده منکمیشدیر{؟}

یوْخدۇ بیر کسیم کی سالسێن باشێم اۆسته سایه تئز گل

 

کاش آتام بۇ غملی چؤلده، حالیمی گلیب گؤرئیدی

اوْخلارێ بۇ سینه‌م اۆسته‌ن دسته گۆل کیمی دَرئیدی

نعشیمی بۇ قان ایچینده رو به قبله دؤنده‌رئیدی

سالماغۇن یتیمی یاده خوْش گلیر خدایه تئز گل

 

قانلێ کاکُلیم الینده، قاتلیم اۆره‌کده کینه

باخمێر عئجز-وْ-التماسه ظۆلم ائدیر من-ی-حزینه

آتلارێن آیاغێ آلتدا سێندێ بۇ یارالێ سینه

باش آچێق گلیر پیمبر ایندی کربلایه تئز گل

 

تؤکدیلر بۇ قوم-ی-ناحقّ، قانێمێ حقیقت اۆسته

سینه‌می قباغه وئردیم، اوْخ گله‌نده دسته دسته

یوْخدۇ طاقتیم قیامه، یاره‌لر ائدیبدی خسته

قانلێ نعشیمی آلێبلار، کوفیان آرایه تئز گل

 

قان آخێب یارالارێمدان، قالمئیوب بدنده طاقت

یاندێم ای عمو سۇسۇزدان وار هواده چوْخ حرارت

دۆشمۆشه‌م داخی نفسده‌ن، هر گله‌ن وۇرۇر جراحت

ایستی قۇملار اوْلدۇ مرهم، جیسمیده یاریه تئز گل

 

کاش اوْ قدری اؤلمه‌یئیدیم، گۆل جمالیوی گؤرئیدی

باشێمێ دیزه آلئیدۇن حسرتیله جان وئرئیدیم

نیسگیلیم اۆره‌کده چوْخدۇ باری عرض ائدیب اؤلئیدیم

مرغ-ی-روحیم اوج ائده‌نده، عرش-ی-کبرییایه تئز گل

تشت قوْیما نوحه‌سی – قوْشار: کریمی مراغه‌ای

باخ تشته شیعه، گل داده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا

 

یاندێ بۇ آیدا دللَر سۇسۇزدان

سوْلدۇ سارالدێ گۆللَر سۇسۇزدان

جان وئردی آخر اصغر سۇسۇزدان

چون اوْلمادێ سۇ سقّاده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا

 

نازلێ سکینه الده سۇ جامێ

عبّاسه گلدی، وئردی سلامی

چون شه قێزێدێ وار ایحتیرامی

یانێر سۇسۇزدان، شهزاده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا

 

عبّاس اوْ طئفلین بیلدی خیالین

گؤردۆ عطشده‌ن سوْلمۇش جمالین

سیلدی گؤزینده‌ن اشک-ی-ملالین

آغلار اوْ حاله سقّاده آغلار

عطشان حسینی سال یاده آغلا

 

گئچدی قۇلۇندان اعداء یانێندا

باشێن اۇجاتدێ زهراء یانێندا

جان وئردی عطشان دریا یانێندا

غرق اوْلدۇ قانلێ دریاده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا

 

اکبر سۇسۇزدان اؤز قانێن ایچدی

اصغر بوْغازێن اوْخ تئشنه بیچدی

حدّینده‌ن امّا چوْخ ظۆلم گئچدی

قان جوشه گلدی صحراده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا

 

معناده تشتین شُغلی فغاندی

سۇ تشت ایچینده بیر لخته قاندێ

آل-ی-عبانین گۆلزاری یاندێ

گلدی حَرملَر فریاده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا

 

ای سۇ دؤنئیدۇن قانه حیاده‌ن

قاتل حسین‌ین باشێن جفاده‌ن

جان اۆسته کسدی عطشان قفاده‌ن

آغلا بۇ ظۆلم-وْ-بیداده آغلا

عطشان حسینی سال یاده آغلا

تشت گذاری نوحه‌سی – قوْشار: کریمی مراغه‌ای

گلدی محرّم، قدسیان آغلار حسینه

سۇ تَشتینده ائیله‌ر فغان آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه

 

باخ تشته سال یاده، سۇسۇز سقّانی شیعه

یاد ائیله حال-ی-اصغر-ی-عطشانی شیعه

سوْلدۇردۇ دۆشمن، نوگل-ی-لئیلانی شیعه

قان آغلا! پئیغمبرده قان آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه

 

ای سۇ نده‌ن شرم ائتمه‌دۇن آل-ی-عباده‌ن

آخدۇن حسین‌ین قێزلارێ یاندێ جفاده‌ن

قاتل، حسین باشێن سۇسۇز کسدی قفاده‌ن

فکر ائتمه‌دۇن پیر-وْ-جاوان، آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه

 

ای سۇ دؤنئیدۇن قانه سن کرب-وْ-بلاده

اصغر چالاندا ال-آیاق، ایستی هواده

اوْلدۇن گوارا لئشگه‌ر-ی-ابن-ی-زیاده

ائتدۇن ربابی باغرێقان آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه

 

باخدێ سنه قان آغلادێ عطشان رقیّه

یاندێ سکینه ائیله‌دی افغان رقیّه

عبّاسین ائتدی گؤزیاشێن آلقان رقیّه

سقّا ائده‌ر اشگین روان آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه

 

اشگیله دوْلدۇرسۇن گره‌ک شیعه بۇ تشتی

دونیانێ آغلاتدێ حسین‌ین سرگذشتی

دۇتمۇشدۇ شور-ی-العطش یکسر اوْ دشتی

سۇ تشتیده ائیله‌ر فغان آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه

 

تشتی گؤره‌نده، محنتیم اوْلدۇ زیاده

بیر آیرێ تشتی چۆن سالێر بۇ تشت یاده

گؤرره‌م حسین‌ین باشێنێ تشت-ی-طلاده

عطشان دوْداقدا خئیزران آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه

 

ای تشت اوْلۇرسان گه سر-ی-یحیی‌یه بستَر

گاهی اوْلۇرسان مجتبیٰ قانیله احمر

معصومه‌نی گاهی قوْیۇرسان بی‌برادر

«زینب»له باهم هر زامان آغلار حسینه

بۇ حسرته صاحیب زامان آغلار حسینه

کربلا زهراسی زینب – قوْشار: کریمی مراغه‌ای

بۇ دیار-ی-غم‌فزادور، نئینوا صحراسی زینب

حاضر اوْل هر ابتلایه، کربلاء زهراسی رینب

 

اگنیوه گئی غم لیباسین، باشه سال اکبر قاراسێن

دۇت ابوالفضلین عزاسین، کربلا زهراسی زینب

 

باغلانان «قالو بلی» ده، عهدیمین پابستی‌یم من

کاروان-ی-عئشق-ی-حقّه، رهبر-وْ-سردسته‌یم من

«البلاء للولائی» جامینین سرمستی‌یم من

دین-ی-ایسلامین حسین دیر، باش وئره‌ن یحییٰ‌سی زینب

 

سن منیم ایسته‌کلی باجێم، راز-ی-عئشقه مَحره‌میم‌سن

هر اموراتیمده زینب سن شریک-ی-اعظم‌یم سن

قتلگاه ایچره دۆشه‌نده، قان ایچینده همدمیم سن

فخر ائله سن‌سن حسین‌ین سیرّ-ی-عاشوراسی زینب

 

بۇ مینای-ی-کربلایه یاخشێ قۇربانلار گتیردیم

باغ-ی-دینه سۇ یئرینه، وئرمه‌گه قانلار گتیردیم

عالم-ی-ایسلامه قوربان، وئرمه‌لی جانلار گتیردیم

نهر-ی-علقمده یێخالار، قوْچ کیمی عبّاسی زینب

 

قتلگاه ایچره دۆشه‌نده، قانیمه غلطان یارالێ

یۆز یارلێ، گؤز یارالێ، باش یارالێ، جان یارالێ

من وئریم جان، سن ده سسله، جان یارالێ، جان یارالێ

ذات-ی-حقّ اوْلسۇن، بۇ عئشقین آفرین گویاسی زینب

 

گئچمه‌سه‌ باشێم جیدایه، پرچم ایسلام اۇجالماز

سن خیال ائتمه کی آخر، «مُنتقم» بۇ قانێ آلماز

صاحب-ی-قان، ذات حقّ‌دیر، ائیله‌مه غم یئرده قالماز

قائم-ی-آل-ی-محمّد دَندی، قان دعواسی زینب

گینه ماه-ی-ماتم اوْلدۇ – قوْشار: کریمی مراغه‌ای

گینه عالمی غم آلدێ، گینه ماه-ی-ماتم اوْلدۇ

کی بۇ آیدا قدّ-ی-زینب، غم-وْ-غۆصصه‌ دن خم اوْلدۇ

 

علم-ی-عزا وۇرۇلدۇ، گینه فرشه طاق-ی-عرشه

چکیلیبدی قاره گویا، باشاباش رواق-ی-عرشه

گینه یا حسین شوعاری، یازێلێبدێ صاق-ی-عرشه

شه-ی-دینه بزم-ی-ماتم، گینه عرش-ی-اعظم اوْلدۇ

 

بۇ آیێن مصیبت‌ینده‌ن، گۆن عزا دۇتۇب، آی آغلار

فلک-وْ-مَلک دییه‌رلر، هامێ وای حسین وای آغلار

دئییب اصغره آناسێ، گؤزۆ یاشلێ لای-لای آغلار

اوْنۇن اوْخلانان بوْغازێ، هامێ شیعه‌یه غم اوْلدۇ

 

گینه نُه رواق اوْلۇبدۇ، مَلکوته بیت الحَزَن

گینه تئکیه‌لر آچێلدێ، دؤشه‌نیب بساط-ی-شیون

گینه شمع-ی-بزم-ی-ماتم، ائدیب آسمانی روشن

هامێ تئکیه‌لرده برپا، گینه قاره پرچم اوْلدۇ

 

عَر‌صات-ی-محشر اوْلدۇ، بۇ آیێن اوْنۇندا برپا

بالالار قالێب آناسێز، آنالار قالێبلا ثکلا{؟}

هامێ گؤزده اشک-ی-حسرت، هامێ دیلده واحسینا

آخان اشگ‌لر جماله، گۆلۆن اۆسته شبنم اوْلدۇ

 

بۇ آیێن اوْنۇندا توفان، قوْپۇب عرصه‌ی-ی-بلاده

یێخێب اشقیاء حسینی، یۆزۆ اۆسته کربلاده

آناسێ آچێبدێ باشێن، باباسێ گلیبدی داده

دئدیله‌ر حسین بۇ عالم، بیزه اؤزگه عالم اوْلدۇ

 

بۇ آیێن اوْنۇندا قاچدێ، چؤله قوْرخۇدان اۇشاقلار

دۆشۆب اسمه‌گه بدن‌لر، بؤلۆنۆبدۆ گۆل دوْداقلار

نئچه گوشواره اۆسته، بوْیانێب قانا قۇلاقلار

هامێ قلب قانه دؤندۆ، هامێ دیده پُر نم اوْلدۇ

 

بۇ آیێن اوْنۇندا بیر اوْخ، دگیب اصغره فلکده‌ن

آیێرێب اوْ طفلی سۆتده‌ن، آچێب اَللَرین بله‌کده‌ن

آناسێ دئدی دۆشئیدی، الۇن «حرمله» بیله‌کده‌ن

نه بالاما سۇ تاپێلدێ، نه یارایا مرهم اوْلدۇ

 

دئدیم آغلاما عزیزیم، سۇ خیالین آت آماندێ

سۇ کی اوْلمادێ ایچئیدۇن، بوْغازۇندا پارچالاندێ

یۆزۆن اللرۇن لیباسۇن، بله‌گۇن قانا بوْیاندێ

آناوۇن اوْغۇل اؤلۆنجه، هر آیێ محرّم اوْلدۇ

 

آقا یا حسین قاپۇندا، دئمیره‌م، «زهیر»‌م، «حرّ»‌م

هله ذرّه قطره‌یم من، سنه وصلیم اوْلسا کرّم {؟}

یۆزۆ قاره بیر ایته‌م من، یاتارام قاپۇندا هۆرره‌م

بۇ شرفلی آستانه، دۆشه‌ن ایت مکرّم اوْلدۇ

گینه گلدی رمضان هامی مسلمان اولاجاق

گینه گلدی رمضان هامی مسلمان اولاجاق

دین اسلام اوجالوب خلق نماز خوان اولاجاق

گله جق غیرتده فاسق ، اولاجاق اهل تمیز

ایتدیقی معصیته جمـــــــله پشیمــان اولاجا ق

بیر محرمده چخوب شاهقلی بو مسجد دن

بیر ده بو آیده گلــــوب داخـل ایوان اولاجا ق

روزه سین میل ایلینلر چیخاجاقلار سفـره

ایله بیر هاموسی زوار خـــراسان اولاجا ق

او آداملار که ایدوب میلته چوخ جور وستم

هاموسی بیر گئجه ده قاری قرآن اولاجا ق

هیچ گناه اولماسا بسدور بیزه بو صوم وصلاه

قبر ایچینده بیزه او حائیل سوزان اولاجاق

وبلاقا گؤره

بو دیل دنیزدی سیزین تک صدفده اینجیسی وار
قیزیلدی سیزده اولان اوزگه‌نین اگر میسی وار
دئسزکی اودلو دیاردی بیزه وطن یاراشار
بیزیم اوجاقلارین آنجاق کور ائیله‌ین هیسی وار
"عقیل"
وبلاق مودیری : نژادمحمد

سون یازیلار

آختارماق

یازارلار

Page Rank بالاجا خوخان آذربایجان تورکجه سینده ایسلام دینی و قرآن کریم

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو