ایران آذربایجانی تورکجه سینین ادبیات اوتاغی
یاشاسین آذربایجان

قونو سلاخلانجی

سلاخلانج

باغلانتیلار

اؤزل یارپاقلار‌

← وبلاق گؤروشلری

  • گؤروشلرین هامیسی :
  • بو گون گؤروشلر :
  • دوننکی گؤروشلر :
  • بو آی گؤروشلر :
  • قاباق آی گؤرو‌شلر :
  • یازارلارین سایی :
  • یازیلارین هامیسی‌نین سایی :
  • سون گؤروش :
  • سون دیَیشمه :

لینکلر‌

ائی کؤنول, کویینده موا قیلدیبین یعنی کی, نه?

ائی کؤنول, کویینده موا قیلدیبین یعنی کی, نه?

ایتلرین کویینده قووبا قیلدیبین یعنی کی, نه?

ساکین اولماق کعبه‌ی-کویینده یئکدیر دیلبرین,

هر گرکمز یئره پروا قیلدیبین یعنی کی, نه?

قانلو یاشیمنی یوزوم اوسته روان ائدوب مودام,

رازی-پونهانیم هووئیدا قیلدیبین یعنی کی, نه?

کؤنلومی قیلدین موشووش بیر توکنمز فیکر ایلن,

بو پریشان زولفی سئودا قیلدیبین یعنی کی, نه?

اشکی-خونین بحره دؤندو چشمه‌سیندن چشمیمین

سوبسو یاشیمنی دریا قیلدیبین یعنی کی, نه?

وجهین ایامینده بو بختی-سییاهیمنین شها,

نیسبتینی لئیلی-یلدا قیلدیبون یعنی کی, نه?

هردم, ائی لئیلی نیگاریم, بنده‌نی مجنون تکی,

والئهو قمگینو شئیدا قیلدیبون یعنی کی, نه?

ایسته‌دیم کویینده جان وئرم شها, تخیر ائدوب,

"ایننه امهلهوم رووئیدا" قیلدیبین یعنی کی, نه?

خاکی-پایینده منی ادنادن ادنا ائیله‌ییب,

اؤزونو الادن الا قیلدیبین یعنی کی, نه?

اؤلدوروم, دئردین بو گون-دانلا منی, چیخدین خیلاف,

بیلمزم ایمروزی-فردا قیلدیبین یعنی کی, نه?

لؤوهی-دیلده بویله تسکین تاپمیش ایکن بملری,

بیر دخی یئنگیدن اینشا قیلدیبین یعنی کی, نه?

چونکی رحمین یوخ مزاریم اوستونه بیر داش ائدوب,

ائی وفاسیز, اونو توبرا قیلدیبین یعنی کی, نه?

گول یوزون اووراقینی گولشنده خندان ائیله‌ییب,

بولبولی-محضونی گویا قیلدیبین یعنی کی, نه?

آسماق اوچون جانیمی بیر قیل ایلن, ائی نوونهال,

سروتک قددینی پئیدا قیلدیبین یعنی کی, نه?

چونکی دیلدن یوخ دورور مئیلین منی-دیلخسته‌یه,

"مرهبا, اهلن و سهلا" قیلدیبون یعنی کی, نه?

چاک ائدوب گونتک گیریبانینی هردم کؤکسونه,

صوبحدم یوزونی پئیدا قیلدیبین یعنی کی, نه?

چونکی دؤور ائتمز ایابی مجلیسی-عشاق اپا,

لبلرین جامی-موسففا قیلدیبین یعنی کی, نه?

قودرتیدیر سانئ-ای-پاکین, اونا اینسان دئمه,

سن آنی مانندی-اشیا قیلدیبین یعنی کی, نه?

لئیلی زولفی‌نین خیالی عشق ایلن مجنون تکی,

مسکنینی کوهو صحرا قیلدیبین یعنی کی, نه?

سجده قیلماقچون دیلرسن قاشلاری مئهرابینی,

اؤزونو سن اهلی-تقوا قیلدیبین یعنی کی, نه?

والیدئینین منیسین یاد ائیله‌ییب هردمبه‌دم,

"جاهیدو" لفزینده فننا قیلدیبون یعنی کی, نه?

آیابی توزوندا اول سروی-روانین, ائی کؤنول,

وئرمک اوچون جان موهییا قیلدیبین یعنی کی, نه?

سیدپه بیرلن مونتهایه قددینی تشبئه ائدیب,

قدپینی "والطوری-سینا" قیلدیبون یعنی کی, نه?

ایستر ایدیم قورتولام گلدیکجه بیر-بیر قوسسه‌دن,

گونبگون دردیم موسننا قیلدیبین یعنی کی, نه?

ائشیگینده بینوایه ایلتیفاتین کم قیلوب,

حوسن ایلن اؤزونو بررا قیلدیبون یعنی کی, نه?

ائی خطای, خاک ایلن یئکسان اولوب, اول ماه اوچون,

عزمی-سئودایی-سورییا قیلدیبون یعنی کی, نه?

Ey könül, kuyində məva qıldıbın yəni ki, nə?

Itlərin kuyində qovba qıldıbın yəni ki, nə?

Sakin olmaq Kəbeyi-kuyində yekdir dilbərin,

Hər gərəkməz yerə pərva qıldıbın yəni ki, nə?

Qanlu yaşımni yüzüm üstə rəvan edüb müdam,

Razi-pünhanim hüveyda qıldıbın yəni ki, nə?

Könlümi qıldın müşəvvəş bir tükənməz fikr ilən,

Bu pərişan zülfi sevda qıldıbın yəni ki, nə?

Əşki-xunin bəhrə döndü çeşməsindən çeşmimin

Subəsu yaşımni dərya qıldıbın yəni ki, nə?

Vəchin əyyamində bu bəxti-siyahımnın şəha,

Nisbətini leyli-Yəlda qıldıbun yəni ki, nə?

Hərdəm, ey Leyli nigarım, bəndəni Məcnun təki,

Valehü qəmginü şeyda qıldıbun yəni ki, nə?

Istədim kuyində can verəm şəha, təxir edüb,

"Innə əmhəlhüm rüveyda" qıldıbın yəni ki, nə?

Xaki-payində məni ədnadən ədna eyləyib,

Özünü əladən əla qıldıbın yəni ki, nə?

Öldürüm, derdin bu gün-danla məni, çıxdın xilaf,

Bilməzəm imruzi-fərda qıldıbın yəni ki, nə?

Lövhi-dildə boylə təskin tapmış ikən bəmləri,

Bir dəxi yengidən inşa qıldıbın yəni ki, nə?

Çünki rəhmin yox məzarim üstünə bir daş edüb,

Ey vəfasız, onu tubra qıldıbın yəni ki, nə?

Gül yüzün ovraqıni gülşəndə xəndan eyləyib,

Bülbüli-məhzuni guya qıldıbın yəni ki, nə?

Asmaq üçün canımı bir qıl ilən, ey novnəhal,

Sərvtək qəddini peyda qıldıbın yəni ki, nə?

Çünki dildən yox durur meylin məni-dilxəstəyə,

"Mərhəba, əhlən və səhla" qıldıbun yəni ki, nə?

Çak edüb güntək giribanini hərdəm köksünə,

Sübhdəm yüzüni peyda qıldıbın yəni ki, nə?

Çünki dövr etməz əyabi məclisi-üşşaq əpa,

Ləblərin cami-müsəffa qıldıbın yəni ki, nə?

Qüdrətidir sane-i-pakin, ona insan demə,

Sən ani manəndi-əşya qıldıbın yəni ki, nə?

Leyli zülfinin xəyali eşq ilən Məcnun təki,

Məskənini kuhü səhra qıldıbın yəni ki, nə?

Səcdə qılmaqçün dilərsən qaşları mehrabini,

Özünü sən əhli-təqva qıldıbın yəni ki, nə?

Valideynin mənisin yad eyləyib hərdəmbədəm,

"Cahidü" ləfzində fənna qıldıbun yəni ki, nə?

Ayabı tozunda ol sərvi-rəvanın, ey könül,

Vermək üçün can mühəyya qıldıbın yəni ki, nə?

Sidpə birlən müntəhayə qəddini təşbeh edib,

Qədpini "Vətturi-Sina" qıldıbun yəni ki, nə?

Istər idim qurtulam gəldikcə bir-bir qüssədən,

Günbəgün dərdim müsənna qıldıbın yəni ki, nə?

Eşigində binəvayə iltifatın kəm qılub,

Hüsn ilən özünü bərra qıldıbun yəni ki, nə?

Ey Xətai, xak ilən yeksan olub, ol mah üçün,

Əzmi-sevdayi-Sürəyya qıldıbun yəni ki, nə?

وبلاقا گؤره

بو دیل دنیزدی سیزین تک صدفده اینجیسی وار
قیزیلدی سیزده اولان اوزگه‌نین اگر میسی وار
دئسزکی اودلو دیاردی بیزه وطن یاراشار
بیزیم اوجاقلارین آنجاق کور ائیله‌ین هیسی وار
"عقیل"
وبلاق مودیری : نژادمحمد

سون یازیلار

آختارماق

یازارلار

Page Rank بالاجا خوخان آذربایجان تورکجه سینده ایسلام دینی و قرآن کریم

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic